ZHAO Yi-ni, Sun Qi, HU Kun, YANG Xian-le, Ruan Ji-ming, Zhou Ai-ling. SAFETY EVALUATION OF DIFLOXACIN ON CARASSAIS AURATUS GIBEBIOL BASED ON GABA A RECEPTOR[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(3): 598-603. DOI: 10.7541/2015.78
Citation: ZHAO Yi-ni, Sun Qi, HU Kun, YANG Xian-le, Ruan Ji-ming, Zhou Ai-ling. SAFETY EVALUATION OF DIFLOXACIN ON CARASSAIS AURATUS GIBEBIOL BASED ON GABA A RECEPTOR[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(3): 598-603. DOI: 10.7541/2015.78

SAFETY EVALUATION OF DIFLOXACIN ON CARASSAIS AURATUS GIBEBIOL BASED ON GABA A RECEPTOR

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return