LUO Jia, HE Li, LIN Chen-Yu, ZHU Hai-Feng, LIU Guo-Yong, WANG Ji-Bao, LIU De-Fu, SHI Xiao-Tao. COMPARATIVE STUDY ON CIRCADIAN RHYTHM OF SWIMMING OF ARISTICHTHYS NOBILIS JUVENILES IN STILL AND FLOWING WATER[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2016, 40(1): 194-197. DOI: 10.7541/2016.27
Citation: LUO Jia, HE Li, LIN Chen-Yu, ZHU Hai-Feng, LIU Guo-Yong, WANG Ji-Bao, LIU De-Fu, SHI Xiao-Tao. COMPARATIVE STUDY ON CIRCADIAN RHYTHM OF SWIMMING OF ARISTICHTHYS NOBILIS JUVENILES IN STILL AND FLOWING WATER[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2016, 40(1): 194-197. DOI: 10.7541/2016.27

COMPARATIVE STUDY ON CIRCADIAN RHYTHM OF SWIMMING OF ARISTICHTHYS NOBILIS JUVENILES IN STILL AND FLOWING WATER

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return