SHEN Hong, SHI Peng-Ling, WU Yao, LI Yun, HUANG Xiao-Feng, LI Hai-Ni, QIU Wei-Jian, XIE Ping. MACROZOOBENTHOS COMMUNITY STRUCTURE AND WATER QUALITY BIOASSESSMENT OF THE LIANGTANG RIVER[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2016, 40(1): 203-210. DOI: 10.7541/2016.29
Citation: SHEN Hong, SHI Peng-Ling, WU Yao, LI Yun, HUANG Xiao-Feng, LI Hai-Ni, QIU Wei-Jian, XIE Ping. MACROZOOBENTHOS COMMUNITY STRUCTURE AND WATER QUALITY BIOASSESSMENT OF THE LIANGTANG RIVER[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2016, 40(1): 203-210. DOI: 10.7541/2016.29

MACROZOOBENTHOS COMMUNITY STRUCTURE AND WATER QUALITY BIOASSESSMENT OF THE LIANGTANG RIVER

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return