SHANG Wan-Jing, LUO Feng, LUO Ting-Wen, MU Li-Rong, HU Chong-Jiang, WANG Zhi-Jian, ZHOU Lin-Yan. MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF SPO11 GENE AND EXPRESSION CHANGE UNDER RU486 TREATMENT IN NILE TILAPIA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2016, 40(2): 403-407. DOI: 10.7541/2016.53
Citation: SHANG Wan-Jing, LUO Feng, LUO Ting-Wen, MU Li-Rong, HU Chong-Jiang, WANG Zhi-Jian, ZHOU Lin-Yan. MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF SPO11 GENE AND EXPRESSION CHANGE UNDER RU486 TREATMENT IN NILE TILAPIA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2016, 40(2): 403-407. DOI: 10.7541/2016.53

MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF SPO11 GENE AND EXPRESSION CHANGE UNDER RU486 TREATMENT IN NILE TILAPIA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return