CHEN Ze-Bin, XIA Ti-Yuan, WANG Ding-Kang, XU Sheng-Guang, HE Feng, REN Zhen. SPATIAL AND TEMPORAL DIFFERENCES OF ANAMMOX BACTERIAL DISTRIBUTION IN DIANCHI LAKE SEDIMENTS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2016, 40(2): 425-430. DOI: 10.7541/2016.57
Citation: CHEN Ze-Bin, XIA Ti-Yuan, WANG Ding-Kang, XU Sheng-Guang, HE Feng, REN Zhen. SPATIAL AND TEMPORAL DIFFERENCES OF ANAMMOX BACTERIAL DISTRIBUTION IN DIANCHI LAKE SEDIMENTS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2016, 40(2): 425-430. DOI: 10.7541/2016.57

SPATIAL AND TEMPORAL DIFFERENCES OF ANAMMOX BACTERIAL DISTRIBUTION IN DIANCHI LAKE SEDIMENTS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return