ZHENG Guang-Ming, ZHU Xin-Ping, LIU Yi-Hui, LUO Jian-Ren. COMPARISON RESEARCH ON DNA AMPLIFICATION FINGERPRINTING AND RAPD OF MUD CARP ( CIRRHINA MOLITORELLA)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2005, 29(3): 344-348.
Citation: ZHENG Guang-Ming, ZHU Xin-Ping, LIU Yi-Hui, LUO Jian-Ren. COMPARISON RESEARCH ON DNA AMPLIFICATION FINGERPRINTING AND RAPD OF MUD CARP ( CIRRHINA MOLITORELLA)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2005, 29(3): 344-348.

COMPARISON RESEARCH ON DNA AMPLIFICATION FINGERPRINTING AND RAPD OF MUD CARP ( CIRRHINA MOLITORELLA)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return