ZHANG Jin-Yong, WU Ying-Song, LU Yi-Shan, WANG Jian-Guo. ADVANCES IN RESEARCH OF MICROSPORA INFECTING FISH[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2004, 28(5): 563-568.
Citation: ZHANG Jin-Yong, WU Ying-Song, LU Yi-Shan, WANG Jian-Guo. ADVANCES IN RESEARCH OF MICROSPORA INFECTING FISH[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2004, 28(5): 563-568.

ADVANCES IN RESEARCH OF MICROSPORA INFECTING FISH

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return