PAN Xiao-Yi, SHEN Jin-Yu, YU Xu-Ping, ZHU Jun-Li, YIN Wen-Lin. MOLECULAR IDENTIFICATION OF BACILLUS SUBTILIS IN AQUACULTURE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(1): 139-141.
Citation: PAN Xiao-Yi, SHEN Jin-Yu, YU Xu-Ping, ZHU Jun-Li, YIN Wen-Lin. MOLECULAR IDENTIFICATION OF BACILLUS SUBTILIS IN AQUACULTURE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(1): 139-141.

MOLECULAR IDENTIFICATION OF BACILLUS SUBTILIS IN AQUACULTURE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return