YE Yu-Zhen, WU Qing-Jiang, WANG Xiao-Hu, WANG Zhong-Wei, ZHOU Jian-Feng. THE EVIDENCES OF FCMAND RAPD FOR GENETIC IDENTITY IN AN ARTIFICIAL TETRAPLOID CRUCIAN CARP OFFSPRING[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(2): 290-294.
Citation: YE Yu-Zhen, WU Qing-Jiang, WANG Xiao-Hu, WANG Zhong-Wei, ZHOU Jian-Feng. THE EVIDENCES OF FCMAND RAPD FOR GENETIC IDENTITY IN AN ARTIFICIAL TETRAPLOID CRUCIAN CARP OFFSPRING[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(2): 290-294.

THE EVIDENCES OF FCMAND RAPD FOR GENETIC IDENTITY IN AN ARTIFICIAL TETRAPLOID CRUCIAN CARP OFFSPRING

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return