ZHOU Li-Qing, YANG Ai-Guo, LIU Zhi-Hong, DU Fang-Yong, WANG Qing-Yin. KARYOTYPE ANALYSIS ON CHLAMYS FARRERI, PATINOPECTEN YESSOENSIS AND THEIR RECIPROCAL HYBRIDS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2005, 29(1): 105-109.
Citation: ZHOU Li-Qing, YANG Ai-Guo, LIU Zhi-Hong, DU Fang-Yong, WANG Qing-Yin. KARYOTYPE ANALYSIS ON CHLAMYS FARRERI, PATINOPECTEN YESSOENSIS AND THEIR RECIPROCAL HYBRIDS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2005, 29(1): 105-109.

KARYOTYPE ANALYSIS ON CHLAMYS FARRERI, PATINOPECTEN YESSOENSIS AND THEIR RECIPROCAL HYBRIDS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return