PENG Ju-Li, WANG Xu-Zhen, HE Shun-Ping. THE PROGRESS AND APPL ICATION OF DNA BARCOD ING[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(6): 916-919.
Citation: PENG Ju-Li, WANG Xu-Zhen, HE Shun-Ping. THE PROGRESS AND APPL ICATION OF DNA BARCOD ING[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(6): 916-919.

THE PROGRESS AND APPL ICATION OF DNA BARCOD ING

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return