ZHANG Tao, ZHUANG Ping, ZHANG Long-Zhen, LIU Jian-Yi, ZHAO Feng, GAO Lu-Jiao, FENG Guang-Peng, HUANG Xiao-Rong, YAN Wen-Gang, TIAN Mei-Ping. PRELIMINARY EVALUATION OF IMPLANT VISIBLE IMPLANT FLUORESCENT ELASTOMER TAGS IN SIBERIAN STURGEON ACIPENSER BAERII[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2010, 34(3): 639-641.
Citation: ZHANG Tao, ZHUANG Ping, ZHANG Long-Zhen, LIU Jian-Yi, ZHAO Feng, GAO Lu-Jiao, FENG Guang-Peng, HUANG Xiao-Rong, YAN Wen-Gang, TIAN Mei-Ping. PRELIMINARY EVALUATION OF IMPLANT VISIBLE IMPLANT FLUORESCENT ELASTOMER TAGS IN SIBERIAN STURGEON ACIPENSER BAERII[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2010, 34(3): 639-641.

PRELIMINARY EVALUATION OF IMPLANT VISIBLE IMPLANT FLUORESCENT ELASTOMER TAGS IN SIBERIAN STURGEON ACIPENSER BAERII

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return