HUANG Wei-jian, CHEN Ju-fang, XU Ning, JIANG Tian-jiu, LUO Yu-min, HUANG Guang-hong, QI Yu-zao. ANALYSIS OF GREY MODELS {GM(1, n)} BETWEEN LAKEWATER ENVIRONMENTAL ESSENTIAL FACTORS AND THE INCIDENCE OF CHLOROPHYLL-a IN POYANGHU LAKE, CHINA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2001, 25(4): 416-419.
Citation: HUANG Wei-jian, CHEN Ju-fang, XU Ning, JIANG Tian-jiu, LUO Yu-min, HUANG Guang-hong, QI Yu-zao. ANALYSIS OF GREY MODELS {GM(1, n)} BETWEEN LAKEWATER ENVIRONMENTAL ESSENTIAL FACTORS AND THE INCIDENCE OF CHLOROPHYLL-a IN POYANGHU LAKE, CHINA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2001, 25(4): 416-419.

ANALYSIS OF GREY MODELS GM(1, n) BETWEEN LAKEWATER ENVIRONMENTAL ESSENTIAL FACTORS AND THE INCIDENCE OF CHLOROPHYLL-a IN POYANGHU LAKE, CHINA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return