FAN Hai-ping, ZENG Zhan-zhuang, YU Pei-jian, LI Zhi-qing. GILL-ROT DISEASE OF EUROPEAN EEL INFECTED BY PSEUDOMONAS SP.[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2001, 25(2): 202-204.
Citation: FAN Hai-ping, ZENG Zhan-zhuang, YU Pei-jian, LI Zhi-qing. GILL-ROT DISEASE OF EUROPEAN EEL INFECTED BY PSEUDOMONAS SP.[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2001, 25(2): 202-204.

GILL-ROT DISEASE OF EUROPEAN EEL INFECTED BY PSEUDOMONAS SP.

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return