ZHANG Shi-ping, ZHANG Xiu jie, WANG Ming xue, CHEN Chang yi, HE Rui guo. A STUDY OF MONOPTERUS ALBUS FEEDING ON MOSQUITO LARVAE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2002, 26(5): 568-570.
Citation: ZHANG Shi-ping, ZHANG Xiu jie, WANG Ming xue, CHEN Chang yi, HE Rui guo. A STUDY OF MONOPTERUS ALBUS FEEDING ON MOSQUITO LARVAE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2002, 26(5): 568-570.

A STUDY OF MONOPTERUS ALBUS FEEDING ON MOSQUITO LARVAE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return