YU Fei-Fei, YU Xiang-Yong, WANG Mei-Fang, ZHOU Li, GUI Jian-Fang. SEX REVERSAL PHENOMENA IN BIVALVES AND ITS MECHANISM[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(4): 576-580.
Citation: YU Fei-Fei, YU Xiang-Yong, WANG Mei-Fang, ZHOU Li, GUI Jian-Fang. SEX REVERSAL PHENOMENA IN BIVALVES AND ITS MECHANISM[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(4): 576-580.

SEX REVERSAL PHENOMENA IN BIVALVES AND ITS MECHANISM

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return