SHI Miao, ZOU Li, LIU Xin-Yao, LIAO Yong-Hong, AN Chen-Cai. ISOLATION AND MOLECULAR BIOLOGICAL IDENTIFICATION OF ALGICIDAL MICROORGANISMS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2005, 29(5): 587-590.
Citation: SHI Miao, ZOU Li, LIU Xin-Yao, LIAO Yong-Hong, AN Chen-Cai. ISOLATION AND MOLECULAR BIOLOGICAL IDENTIFICATION OF ALGICIDAL MICROORGANISMS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2005, 29(5): 587-590.

ISOLATION AND MOLECULAR BIOLOGICAL IDENTIFICATION OF ALGICIDAL MICROORGANISMS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return