BEI Jin-Xin, ZHANG Yong, LI Wen-Sheng, LIU Xiao-Chun, LIN Hao-Ran. APPLICATION OF GENOME DATABASES AND BIOINFORMATICS IN EXPLORATION FOR FISH GENES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(3): 387-392.
Citation: BEI Jin-Xin, ZHANG Yong, LI Wen-Sheng, LIU Xiao-Chun, LIN Hao-Ran. APPLICATION OF GENOME DATABASES AND BIOINFORMATICS IN EXPLORATION FOR FISH GENES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(3): 387-392.

APPLICATION OF GENOME DATABASES AND BIOINFORMATICS IN EXPLORATION FOR FISH GENES

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return