SHI Yao-Hua, GUI Jian-Fang, WANG Yan, WANG Ai-Min, QU Yan-Bo. STUDIES ON THE GENETIC DIVERSITY OF THREE CULTURED POPULATIONS OF PINCTADA MAXIMA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(1): 131-134.
Citation: SHI Yao-Hua, GUI Jian-Fang, WANG Yan, WANG Ai-Min, QU Yan-Bo. STUDIES ON THE GENETIC DIVERSITY OF THREE CULTURED POPULATIONS OF PINCTADA MAXIMA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(1): 131-134.

STUDIES ON THE GENETIC DIVERSITY OF THREE CULTURED POPULATIONS OF PINCTADA MAXIMA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return