FU Hong Tuo, GONG Yong Sheng, WU Yan, XU Pao, WU Qing Jiang. ARTIFICIAL INTERSPECIFIC HYBRIDIZATION BETWEEN MACROBRACHIUM NIPPONENSE MACROBRACHIUM HAINANENSE AND THEIR ISOZYME ANALYSIS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2004, 28(3): 327-329.
Citation: FU Hong Tuo, GONG Yong Sheng, WU Yan, XU Pao, WU Qing Jiang. ARTIFICIAL INTERSPECIFIC HYBRIDIZATION BETWEEN MACROBRACHIUM NIPPONENSE MACROBRACHIUM HAINANENSE AND THEIR ISOZYME ANALYSIS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2004, 28(3): 327-329.

ARTIFICIAL INTERSPECIFIC HYBRIDIZATION BETWEEN MACROBRACHIUM NIPPONENSE MACROBRACHIUM HAINANENSE AND THEIR ISOZYME ANALYSIS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return