WANG De-shou, JIANG Zong-xiu. ADVANCES IN THE STUDY OF FISH SEX PHEROMONES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2000, 24(3): 282-288.
Citation: WANG De-shou, JIANG Zong-xiu. ADVANCES IN THE STUDY OF FISH SEX PHEROMONES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2000, 24(3): 282-288.

ADVANCES IN THE STUDY OF FISH SEX PHEROMONES

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return