WANG Ji-Ting, WAN Wen-Ju, JI Cheng, WU Shu-Qin, SHI Cun-Bin. EFFECTS OF NSP-ENZYM E ON ACTIVITY AND GENE EXPRESSION FOR L IVER-PANCREATIC AMYLASE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2009, 33(4): 772-777.
Citation: WANG Ji-Ting, WAN Wen-Ju, JI Cheng, WU Shu-Qin, SHI Cun-Bin. EFFECTS OF NSP-ENZYM E ON ACTIVITY AND GENE EXPRESSION FOR L IVER-PANCREATIC AMYLASE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2009, 33(4): 772-777.

EFFECTS OF NSP-ENZYM E ON ACTIVITY AND GENE EXPRESSION FOR L IVER-PANCREATIC AMYLASE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return