LONG Jian-guo, ZHANG Jian-yun, PENG Nan-ni. STUDIES ON THE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AMPHIPSYCHE PROLUTA MACLACHLAN[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2000, 24(4): 399-401.
Citation: LONG Jian-guo, ZHANG Jian-yun, PENG Nan-ni. STUDIES ON THE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AMPHIPSYCHE PROLUTA MACLACHLAN[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2000, 24(4): 399-401.

STUDIES ON THE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AMPHIPSYCHE PROLUTA MACLACHLAN

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return