WANG Wan-Xian, YANG Yi, WANG Hong, ZHANG Yong, SHU Li-Hui, ZHANG Jia-Lei, HOU Jin-Hua. STUDIES ON THE MOLLUSCICIDAL ACTIVITY OF NERIUM INDICUM TO ONCOMELANIA HUPENSIS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(3): 448-452.
Citation: WANG Wan-Xian, YANG Yi, WANG Hong, ZHANG Yong, SHU Li-Hui, ZHANG Jia-Lei, HOU Jin-Hua. STUDIES ON THE MOLLUSCICIDAL ACTIVITY OF NERIUM INDICUM TO ONCOMELANIA HUPENSIS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(3): 448-452.

STUDIES ON THE MOLLUSCICIDAL ACTIVITY OF NERIUM INDICUM TO ONCOMELANIA HUPENSIS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return