XU Ge-Feng, MU Zhen-Bo, XUE Shu-Qun, ZHANG Yu-Yong, LI Yong-Fa, DU Jia, CHEN Yu-Chun. ANALYSIS ON GENETIC POLYMORPHISM OF CHROMOSOME OF BRACHYMYSTAX LENOK IN DIFFERENT VALLEYS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2009, 33(5): 975-979.
Citation: XU Ge-Feng, MU Zhen-Bo, XUE Shu-Qun, ZHANG Yu-Yong, LI Yong-Fa, DU Jia, CHEN Yu-Chun. ANALYSIS ON GENETIC POLYMORPHISM OF CHROMOSOME OF BRACHYMYSTAX LENOK IN DIFFERENT VALLEYS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2009, 33(5): 975-979.

ANALYSIS ON GENETIC POLYMORPHISM OF CHROMOSOME OF BRACHYMYSTAX LENOK IN DIFFERENT VALLEYS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return