BAI Qing-Li, TENG Chun-Bo, XU Wei, LIU Ming-Hua. RAPD MARKER FOR COLD-TOLERANT COMMON CARP[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2003, 27(4): 437-439.
Citation: BAI Qing-Li, TENG Chun-Bo, XU Wei, LIU Ming-Hua. RAPD MARKER FOR COLD-TOLERANT COMMON CARP[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2003, 27(4): 437-439.

RAPD MARKER FOR COLD-TOLERANT COMMON CARP

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return