WU Xiao-bin, ZHANG Sheng-zhou, CHEN Bi-hui, WANG Chao-lin, XIE Wan-shu. HISTOCHEMICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDIES ON THE STOMACH OF ALLIGATOR SINESIS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2001, 25(3): 289-293.
Citation: WU Xiao-bin, ZHANG Sheng-zhou, CHEN Bi-hui, WANG Chao-lin, XIE Wan-shu. HISTOCHEMICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDIES ON THE STOMACH OF ALLIGATOR SINESIS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2001, 25(3): 289-293.

HISTOCHEMICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDIES ON THE STOMACH OF ALLIGATOR SINESIS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return