WANG Li-Zhen, LIU Yong-Ding, CHEN Liang, XIAO Bang-Ding, LIU Jian-Tong, WU Qing-Long. BENTHIC MACROINVERTEBRATE COMMUNITIES IN DIANCHI LAKE YUNNANAND ASSESSMENT OF ITS WATER[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(4): 590-593.
Citation: WANG Li-Zhen, LIU Yong-Ding, CHEN Liang, XIAO Bang-Ding, LIU Jian-Tong, WU Qing-Long. BENTHIC MACROINVERTEBRATE COMMUNITIES IN DIANCHI LAKE YUNNANAND ASSESSMENT OF ITS WATER[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(4): 590-593.

BENTHIC MACROINVERTEBRATE COMMUNITIES IN DIANCHI LAKE YUNNANAND ASSESSMENT OF ITS WATER

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return