HUANG Tong-wang, YANG Yu-feng, WU Ke-gang, SHE Gang-zhe. MICROBIOLOGICAL SURVEY OF WATER QUALITY OF SHANTOU SECTION OF HANJIANG RIVER[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2002, 26(1): 105-108.
Citation: HUANG Tong-wang, YANG Yu-feng, WU Ke-gang, SHE Gang-zhe. MICROBIOLOGICAL SURVEY OF WATER QUALITY OF SHANTOU SECTION OF HANJIANG RIVER[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2002, 26(1): 105-108.

MICROBIOLOGICAL SURVEY OF WATER QUALITY OF SHANTOU SECTION OF HANJIANG RIVER

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return