Zhou Bingsheng, Xu Lihong, Zhang Yongyuan, Xu Ying. THE EFFECT OF MICROCYSTIN-LR ON THE LIVER ULTRASTRUCTURE OF GRASS CARP,CTENOPHARYNGODON IDELLUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1998, 22(1): 90-92.
Citation: Zhou Bingsheng, Xu Lihong, Zhang Yongyuan, Xu Ying. THE EFFECT OF MICROCYSTIN-LR ON THE LIVER ULTRASTRUCTURE OF GRASS CARP,CTENOPHARYNGODON IDELLUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1998, 22(1): 90-92.

THE EFFECT OF MICROCYSTIN-LR ON THE LIVER ULTRASTRUCTURE OF GRASS CARP,CTENOPHARYNGODON IDELLUS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return