LI Kun, YAO Jing-Long, CHEN Yi-Feng. ANNULI CHARTACTERS OF SPINIBARBUS YUNNANENSIS IN LAKE FUXIAN[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(1): 120-124.
Citation: LI Kun, YAO Jing-Long, CHEN Yi-Feng. ANNULI CHARTACTERS OF SPINIBARBUS YUNNANENSIS IN LAKE FUXIAN[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(1): 120-124.

ANNULI CHARTACTERS OF SPINIBARBUS YUNNANENSIS IN LAKE FUXIAN

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return