LI Jian-Zhong, LIU Shao-Jun, ZHANG Xuan-Jie, LIU Yun. RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY OF THE ALLOTETRAPLOID CRUCIAN -CARP POPULATION[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2005, 29(1): 97-100.
Citation: LI Jian-Zhong, LIU Shao-Jun, ZHANG Xuan-Jie, LIU Yun. RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY OF THE ALLOTETRAPLOID CRUCIAN -CARP POPULATION[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2005, 29(1): 97-100.

RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY OF THE ALLOTETRAPLOID CRUCIAN -CARP POPULATION

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return