RAO Ben-Qiang, LIU Yong-Ding, HU Chun-Xiang, LI Dun-Hai, SHEN Yin-Wu, WANG Wei-Bo. THE TECHNOLOGY OFMAN-MADE ALGAL CRUST AND ITS APPL ICATIONS IN CONTROL OF DESERTIFICATION[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2009, 33(4): 756-761.
Citation: RAO Ben-Qiang, LIU Yong-Ding, HU Chun-Xiang, LI Dun-Hai, SHEN Yin-Wu, WANG Wei-Bo. THE TECHNOLOGY OFMAN-MADE ALGAL CRUST AND ITS APPL ICATIONS IN CONTROL OF DESERTIFICATION[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2009, 33(4): 756-761.

THE TECHNOLOGY OFMAN-MADE ALGAL CRUST AND ITS APPL ICATIONS IN CONTROL OF DESERTIFICATION

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return