SHI Lian-Yu, YIN Hong-Bin, MAO Chong-Lin, SHEN Jun-Bao. STUDIES ONIN VITRO MATURATION AND FERTILIZATION OF RAINBOW TROUT OOCYTES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2004, 28(1): 110-112.
Citation: SHI Lian-Yu, YIN Hong-Bin, MAO Chong-Lin, SHEN Jun-Bao. STUDIES ONIN VITRO MATURATION AND FERTILIZATION OF RAINBOW TROUT OOCYTES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2004, 28(1): 110-112.

STUDIES ONIN VITRO MATURATION AND FERTILIZATION OF RAINBOW TROUT OOCYTES

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return