XIAO Wu han, WANG Jian guo, LI Lian xiang. DESCRIPTIONS OF FIVE NEW SPECIES OF PARASITIC FLAGEILATE BELONGING TO HEXAMITIDAE IN FISHES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2002, 26(5): 509-512.
Citation: XIAO Wu han, WANG Jian guo, LI Lian xiang. DESCRIPTIONS OF FIVE NEW SPECIES OF PARASITIC FLAGEILATE BELONGING TO HEXAMITIDAE IN FISHES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2002, 26(5): 509-512.

DESCRIPTIONS OF FIVE NEW SPECIES OF PARASITIC FLAGEILATE BELONGING TO HEXAMITIDAE IN FISHES

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return