Chen Guosheng, Xu Ying, Zhang Yongyuan, Xu Lihong. EFFECT OF FENPROPATHRIN ON Na+ LEVEL IN THE BLOOD OF GRASS CARP FINGERLING[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1998, 22(1): 93-94.
Citation: Chen Guosheng, Xu Ying, Zhang Yongyuan, Xu Lihong. EFFECT OF FENPROPATHRIN ON Na+ LEVEL IN THE BLOOD OF GRASS CARP FINGERLING[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1998, 22(1): 93-94.

EFFECT OF FENPROPATHRIN ON Na+ LEVEL IN THE BLOOD OF GRASS CARP FINGERLING

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return