WANG Xiu-Min, SHAO Min-Hua, LU Da-Ru, XU Li-Hong, YU Ying-Nian. USING HIGH2THROUGHPUT REAL TIME FLUORESCENCE QUANTITATIVE PCR TO SELECT RESPONSE GENES OF FL CELL EXPOSED TO MICROCYSTIN LR[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(6): 909-911.
Citation: WANG Xiu-Min, SHAO Min-Hua, LU Da-Ru, XU Li-Hong, YU Ying-Nian. USING HIGH2THROUGHPUT REAL TIME FLUORESCENCE QUANTITATIVE PCR TO SELECT RESPONSE GENES OF FL CELL EXPOSED TO MICROCYSTIN LR[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(6): 909-911.

USING HIGH2THROUGHPUT REAL TIME FLUORESCENCE QUANTITATIVE PCR TO SELECT RESPONSE GENES OF FL CELL EXPOSED TO MICROCYSTIN LR

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return