ZHOU Cheng-Xu, YAN Xiao-Jun, SUN Xue, XU Ji-Lin, FU Yong-Jing. THE EXPER IMENTAL OBSERVATIONS AND CHARACTERI STICSOF ONE STRAIN OF COCCOLITHOPHORID FROM THE BLOOM WATER IN A SHRIMP POOL, ZHEJIANG, CHINA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(6): 947-951.
Citation: ZHOU Cheng-Xu, YAN Xiao-Jun, SUN Xue, XU Ji-Lin, FU Yong-Jing. THE EXPER IMENTAL OBSERVATIONS AND CHARACTERI STICSOF ONE STRAIN OF COCCOLITHOPHORID FROM THE BLOOM WATER IN A SHRIMP POOL, ZHEJIANG, CHINA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(6): 947-951.

THE EXPER IMENTAL OBSERVATIONS AND CHARACTERI STICSOF ONE STRAIN OF COCCOLITHOPHORID FROM THE BLOOM WATER IN A SHRIMP POOL, ZHEJIANG, CHINA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return