Yang Xingqi, Chen Minrong, Yu Xiaomu, Chen Hongxi. PRELIMINARY STUDIES ON THE MODE OF REPRODUCTION IN CRUCIAN CARP (CARASSIUS AURATUS) OF PENGZE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1992, 16(3): 277-280.
Citation: Yang Xingqi, Chen Minrong, Yu Xiaomu, Chen Hongxi. PRELIMINARY STUDIES ON THE MODE OF REPRODUCTION IN CRUCIAN CARP (CARASSIUS AURATUS) OF PENGZE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1992, 16(3): 277-280.

PRELIMINARY STUDIES ON THE MODE OF REPRODUCTION IN CRUCIAN CARP (CARASSIUS AURATUS) OF PENGZE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return