LIANG Yin-quan, HU Xiao-jian. STUDIES ON ARTIFICIAL PROPAGATION OF LEPTOBOTIA ELONGATA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2001, 25(4): 422-424.
Citation: LIANG Yin-quan, HU Xiao-jian. STUDIES ON ARTIFICIAL PROPAGATION OF LEPTOBOTIA ELONGATA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2001, 25(4): 422-424.

STUDIES ON ARTIFICIAL PROPAGATION OF LEPTOBOTIA ELONGATA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return