JIN Hong-Jian, SHAO Jian-Zhong, XIANG Li-Xin. IDENTIFICATION AND BIOINFORMATIC ANALYSIS OF FUGU RUBRIPES MIF GENE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(1): 135-138.
Citation: JIN Hong-Jian, SHAO Jian-Zhong, XIANG Li-Xin. IDENTIFICATION AND BIOINFORMATIC ANALYSIS OF FUGU RUBRIPES MIF GENE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(1): 135-138.

IDENTIFICATION AND BIOINFORMATIC ANALYSIS OF FUGU RUBRIPES MIF GENE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return