Xiao Bangding, Hu Kai, Liu Jiantong, Qiu Changqiang, Chen Zhujin, Huang Yi. REMOVAL OF NON-IONIC SURFACTANTS IN SIMULATED CONSTRUCTED WETLAND TREATMENT SYSTEM[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1999, 23(4): 385-387.
Citation: Xiao Bangding, Hu Kai, Liu Jiantong, Qiu Changqiang, Chen Zhujin, Huang Yi. REMOVAL OF NON-IONIC SURFACTANTS IN SIMULATED CONSTRUCTED WETLAND TREATMENT SYSTEM[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1999, 23(4): 385-387.

REMOVAL OF NON-IONIC SURFACTANTS IN SIMULATED CONSTRUCTED WETLAND TREATMENT SYSTEM

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return