Xu Lihong, Zhou Bingsheng, Zhang Yongyuan, Xu Ying, Ken-ichi Harada. THE PRELIMINARY STUDY OF ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF MICROCYSTINS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1997, 21(1): 85-89.
Citation: Xu Lihong, Zhou Bingsheng, Zhang Yongyuan, Xu Ying, Ken-ichi Harada. THE PRELIMINARY STUDY OF ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF MICROCYSTINS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1997, 21(1): 85-89.

THE PRELIMINARY STUDY OF ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF MICROCYSTINS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return