column
EFFECTS OF DIETARY LIPID LEVELS ON TOR PATHWAY IN JUVENILE TURBOT (SCOPHTHALMUS MAXIMUS L.)
TANG Zhuo-Yi, CUI Kun, CHEN Qiang, TAN Peng, LIAO Kai, MAI Kang-Sen, AI Qing-Hui
2017, 41(3): 491-496. DOI: 10.7541/2017.63
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY KRILL HYDROLYSATES ON GROWTH PERFORMANCE,BODY COMPOSITION AND RELATED ENZYME ACTIVITIES OF JUVENILE TURBOT (SCOPHTHALMUS MAXIMUS L.)
ZHANG Li-Li, LIANG Meng-Qing, XU Hou-Guo, LIU Xi, ZHENG Ke-Ke
2017, 41(3): 497-505. DOI: 10.7541/2017.64
Abstract FullText HTML PDF
HYDROGEN ION CONCENTRATION IN THE DIGESTIVE TRACT OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)
BAN Sai-Nan, WU Shan-Gong, ZHANG Jing, ZOU Hong, WANG Gui-Tang
2017, 41(3): 530-537. DOI: 10.7541/2017.68
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF BODY SIZE VARIATION OF GROUP MEMBERS ON SHOAL BEHAVIOR OF TWO CYPRINIDS PREFERRING DIFFERENT HABITATS
WU Hui, TANG Zhong-Hua, HUANG Qing, KUANG Lu, FU Shi-Jian
2017, 41(3): 552-559. DOI: 10.7541/2017.71
Abstract FullText HTML PDF
THE BEHAVIOR RESPONSE OF JUVENILEARISTICHTHYS NOBILIS TO THE ACCELERATING FLOW DURING THEIR DOWNSTREAM MIGRATION
LIN Chen-Yu, LUO Jia, LIU De-Fu, WU Huan, XU Jia-Wei, SHI Xiao-Tao
2017, 41(3): 560-564. DOI: 10.7541/2017.72
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING OF ADIPONECTIN RECEPTORS IN TURBOTSCOPHTHALMUS MAXIMUS AND ITS EXPRESSION RESPONSE TO DIETARY RATIOS OF CARBOHYDRATE TO LIPID
HAN Dong-Dong, MIAO Shu-Yan, NIE Qin, MIAO Hui-Jun, WEI Ze-Hong, ZHANG Wen-Bing, MAI Kang-Sen
2017, 41(3): 565-572. DOI: 10.7541/2017.73
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR STRUCTURE AND EXPRESSION OF MYOSTATIN INMEGALOBRAMA AMBLYCEPHALA AND ITS OVEREXPRESSION EFFECTS IN EMBRYO
DU Shang-Ke, SHEN Rui-Jie, CHEN Jie, JIANG Xia-Yun, ZOU Shu-Ming
2017, 41(3): 573-580. DOI: 10.7541/2017.74
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERIZATION, EXPRESSION PATTERN AND PROMOTER ACTIVITY ANALYSIS OF INTERFERON-GAMMA IN JAPANESE EEL, ANGUILLA JAPONICA
PENG Xi-Xia, HUANG Bei, DUAN Li-Peng, LI Chun-Yan, LIANG Ying, NIE Pin, HUANG Wen-Shu
2017, 41(3): 589-602. DOI: 10.7541/2017.76
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC STUDY ON SPHYRNA LEWINI FROM QINGDAO COASTAL WATERS
SONG Na, WANG Hang-Ning, LIU Shu-De, TU Zhong, GAO Tian-Xiang
2017, 41(3): 603-608. DOI: 10.7541/2017.77
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERSITY OF THE PRENANT’S SCHIZOTHORACIN (SCHIZOTHORAX PRENANTI) BASED ON PARTIAL MTDNA CYTB SEQUENCES
ZHANG Zheng-Shi, HU Bing-Jie, YE Xiang-Yi, LIU Gui-Jia, ZHENG Shu-Ming, YE Hua
2017, 41(3): 609-616. DOI: 10.7541/2017.78
Abstract FullText HTML PDF
SPECIES DELIMITATION AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OFPSEUDOGOBIO FISHES IN THE SUBFAMILY GOBIONINAE
CAO Kai, LI Yu-Huo, HE Huan, LI Ming-Yue, FU Cui-Zhang
2017, 41(3): 617-628. DOI: 10.7541/2017.79
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF AHLS ON PS PHOTOCHEMISTRY ACTIVITY AND PHOTOSYNTHESIS CRUCIAL ENZYMES OFCHLORELLA VULGARIS
DOU Yong, JIANG Zhi-Fei, ZHANG Wen-Hui, GAO Jin-Wei, JIANG Miao, SHI Xie-Yao, ZHOU Wen-Li
2017, 41(3): 629-636. DOI: 10.7541/2017.80
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF DNA METHYLATION IN THE BODY WALL OF SEA CUCUMBERAPOSTICHOPUS JAPONICUS WITH SKIN ULCERATION BY THE METHYLATION-SENSITIVE AMPLIFIED POLYMORPHISM (MSAP)
GAO Shan, YANG Ai-Fu, DONG Ying, WANG Bai, CHEN Zhong, JIANG Jing-Wei, GUAN Xiao-Yan, JIANG Bei, SUN Hong-Juan, ZHOU Zun-Chun
2017, 41(3): 637-642. DOI: 10.7541/2017.81
Abstract FullText HTML PDF
EVALUATING DNA BARCODE MARKERS FOR FRESHWATER RED ALGAE: A CASE STUDY USING FAMILY BATRACHOSPERMACEAE
JI Li, FENG Jia, NAN Fang-Ru, CHEN Le, HU Bian-Fang, XIE Shu-Lian
2017, 41(3): 643-651. DOI: 10.7541/2017.82
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGY OF FOUR FRESHWATER PERITRICHOUS CILIATES
JIANG Chuan-Qi, MIAO Wei
2017, 41(3): 652-660. DOI: 10.7541/2017.83
Abstract FullText HTML PDF
THE CHARACTERIZATION OF CYTOPLASMIC RIBOSOMAL PROTEIN GENES IN EUPLOTES OCTOCARINATUS
WANG Ruan-Lin, ZHAO Xue-Mei, ZHANG Zhi-Yun, LIANG Ai-Hua
2017, 41(3): 661-670. DOI: 10.7541/2017.84
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIFFERENT NITROGEN SOURCE AND CONCENTRATION SUPPLIES ON THE GROWTH AND LIPID ACCUMULATION OF EUSTGMATOPHYCEAN MICROALGAE
SU Yi, GAO Bao-Yan, HUANG Luo-Dong, WU Man-Man, LI Ai-Fen, ZHANG Cheng-Wu
2017, 41(3): 677-691. DOI: 10.7541/2017.86
Abstract FullText HTML PDF
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SUBSTRATE ENZYME ACTIVITY AND WATER PURIFICATION EFFECT IN DIFFERENT WETLAND MICROCOSM
WANG Lin, LI Bing, YU Jia-Hui, ZHU Jia-Bin, ZHU Jian
2017, 41(3): 692-699. DOI: 10.7541/2017.87
Abstract FullText HTML PDF
THE RESEARCH OF DYNAMIC SUCCESSION OF ZOOPLANKTON AND ITS CORRELATION WITH ENVIRONMENTAL FACTORS IN TAIPING LAKE
FENG Shi-Min, WU Ming-Shu, XIONG Lian, LI Dong-Jing, WANG Jun-Li, LIU Dong-Yan
2017, 41(3): 700-711. DOI: 10.7541/2017.88
Abstract FullText HTML PDF
SEASONAL DYNAMICS OF PHYTOPLANKTON COMMUNITY AND ITS RELATION WITH ENVIRONMENTAL FACTORS IN SEA WATERS OF THE NORTHERN JINMEN ISLAND
WANG Yu, XIANG Peng, YE You-Yin, LIN Geng-Ming, YANG Qing-Liang, LIN Mao
2017, 41(3): 712-723. DOI: 10.7541/2017.89
Abstract FullText HTML PDF
SEDIMENT RECORDS OF EXTREME DROUGHTS AND ECOLOGICAL CONSEQUENCES IN YUXIAN LAKE, SOUTHEAST YUNNAN
HU Kui, CHEN Guang-Jie, HUANG Lin-Pei, CHEN Xiao-Lin, LIU Yuan-Yuan, LU Hui-Bin, TAO Jian-Shuang, KANG Wen-Gang
2017, 41(3): 724-734. DOI: 10.7541/2017.90
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction