column
METHANOTROPH (METHYLOCOCCUS CAPSULATUS, BATH) BACTERIA MEAL REPLACEMENT OF FISHMEAL ON GROWTH, LIPID DEPOSITION AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF TRACHINOTUS OVATUS
GAO Wen-Hao, PENG Shu-Feng, LIAO Chun-Yan, DONG Xiao-Hui, TAN Bei-Ping, WANG Jia, CHI Shu-Yan
2023, 47(2): 195-203. DOI: 10.7541/2023.2022.0245
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY COENZYME Q10 ON GROWTH, ANTIOXIDANT CAPACITY AND TISSUE STRUCTURE OF JUVENILE GIFT TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS)
HUANG Ying, GE Ru-Xiang, LOU Ge-Ge, MAN Zhou, JIANG Neng-Zuo, GUO Ya-Zhe, ZHU Xiao-Ming, LI Chen-Hao, LIU Xuan-Yu, CHEN Xin-Hua
2023, 47(2): 204-216. DOI: 10.7541/2023.2022.0376
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY PROTEIN SOURCE AND STOCKING DENSITY ON GROWTH PERFORMANCE, BODY COMPOSITION AND SERUM BIOCHEMICAL PARAMETERS OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLA)
DONG Li-Xue, XIE Shou-Qi, ZHOU Liang, LU Xing, TIAN Juan, YU Li-Juan, WEN Hua, XIAO Jiang-Rong, JIANG Ming
2023, 47(2): 217-226. DOI: 10.7541/2023.2022.0268
Abstract FullText HTML PDF
REPLACEMENT OF DIETARY FISH MEAL BY RAPESEED MEAL AND COTTONSEED MEAL ON MUSCLE TEXTURE, HEALTH AND EXPRESSION OF MUSCLE-RELATED GENES IN YELLOW CATFISH (PELTEOBAGRUS FULVIDRACO)
ZOU Feng-Yu, HAN Ya-Kang, LUO Zhi, ZHAO Tao, XU Jie-Jie, TAN Xiao-Ying
2023, 47(2): 227-234. DOI: 10.7541/2023.2022.0231
Abstract FullText HTML PDF
SUBSTITUTION OF SOYBEAN MEAL WITH COTTONSEED PROTEIN CONCENTRATE ON GROWTH PERFORMANCE, HEALTH STATUS AND FLESH QUALITY OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLA)
LI Xu-Qiao, LI Han-Dong, JI Hong, SUN Jian, HU Ze-Chao, LIU Sha
2023, 47(2): 235-248. DOI: 10.7541/2022.2021.0400
Abstract FullText HTML PDF
ANTARCTIC KRILL MEAL REPLACEMENT OF FISH MEAL ON GROWTH PERFORMANCE AND FECUNDITY OF FEMALE MONOPTERUS ALBUS
FU Peng, YUE Hua-Mei, RUAN Rui, YE Huan, LI Zhong, LI Chuang-Ju
2023, 47(2): 249-256. DOI: 10.7541/2023.2022.0353
Abstract FullText HTML PDF
APPARENT DIGESTIBILITY COEFFICIENTS OF SEVEN PROTEIN SOURCES FOR JUVENILE HYBRID GROUPER (EPINEPHELUS FUSCOGUTTATUS♀×EPINEPHELUS LANCEOLATUS♂)
ZHENG Chao-Zhong, CAO Jun-Ming, DONG Xiao-Hui, CHI Shu-Yan, ZHANG Shuang, YANG Qi-Hui, LIU Hong-Yu, DENG Jun-Ming, ZHANG Wei, TAN Bei-Ping, XIE Shi-Wei
2023, 47(2): 257-268. DOI: 10.7541/2023.2022.0172
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY BLACK SOLDIER FLY (HERMETIA ILLUCENS) LARVAE MEAL ON GROWTH PERFORMANCE, NON-SPECIFIC IMMUNITY AND LIPID METABOLISM OF LITOPENAEUS VANNAMEI
CHEN Yong-Kang, ZHENG Chao-Zhong, ZHANG Shuang, CHI Shu-Yan, DONG Xiao-Hui, YANG Qi-Hui, LIU Hong-Yu, TAN Bei-Ping, XIE Shi-Wei
2023, 47(2): 269-278. DOI: 10.7541/2023.2022.0201
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY AFLATOXIN B1 ON GROWTH, ANTIOXIDANT CAPACITY AND HISTOLOGY IN HEPATOPANCREAS OF JUVENILE RED SWAMP CRAWFISH (PROCAMBARUS CLARKII)
HUANG Ying, GUO Ya-Zhe, LOU Ge-Ge, MAN Zhou, GE Ru-Xiang, ZHU Xiao-Ming, XIANG Yong, CHEN Xin-Hua
2023, 47(2): 279-289. DOI: 10.7541/2023.2022.0260
Abstract FullText HTML PDF
THE INDUCTION AND IDENTIFICATION OF THE TRIPLOID YELLOW DRUM (NIBEA ALBIFLORA, SCIAENIDEA) AND CHARACTERIZATION OF THEIR GONADAL DEVELOPMENT
LU Lei, CHEN Rui-Yi, YANG Yang, ZHU Qi-Hui, HU Wei-Hua, LI Hai-Dong, XU Dong-Dong
2023, 47(2): 290-297. DOI: 10.7541/2023.2022.0003
Abstract FullText HTML PDF
RSPO1 IN MODULATING CONVERGENCE AND EXTENSION MOVEMENT IN ZEBRAFISH EMBRYOS
ZHANG Xin, ZHANG Qi, PAN Jun, ZHOU Jian-Feng, BAI Yan, RONG Xiao-Zhi
2023, 47(2): 298-307. DOI: 10.7541/2023.2022.0095
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERIZATION OF TUMOR NECROSIS FACTOR RECEPTOR ASSOCIATED FACTOR 3 (TRAF3) IN NILE TILAPIA: EXPRESSION PROFILES AND FUNCTIONS IN NF-κB PATHWAY
XIA Hong-Li, WANG Zhi-Wen, LI Yuan, CHEN Wen-Jie, LONG Meng, YU Da-Peng, CHENG Jun, XIA Li-Qun, LU Yi-Shan
2023, 47(2): 308-315. DOI: 10.7541/2023.2020.269
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF MTF-1 AND CADMIUM STRESS ON RHYTHMIC EXPRESSION IN CHINESE PERCH SINIPERCA CHUATSI
PAN Ya-Xiong, ZHOU Jun, ZHANG Yu, TAO Jin-Sheng, PAN Jia-Lin, TANG Zhao-Yang, FAN Yi-Wei, HU Ming-Guang, LI Hui-Ju, ZHANG Jian-She, CHU Wu-Ying
2023, 47(2): 316-322. DOI: 10.7541/2023.2022.0131
Abstract FullText HTML PDF
TRANSCRIPTOME-BASED ANALYSIS OF OVIPAROUS AND OVOVIVIPAROUS-RELATED GENE EXPRESSION IN ARTEMIA
OUYANG Xue-Mei, ZHENG Yu-Yu, HAN Xue-Kai, XU Ru-Yi, SUI Li-Ying
2023, 47(2): 323-331. DOI: 10.7541/2022.2021.0308
Abstract FullText HTML PDF
CORRELATION BETWEEN FIVE MICROSATELLITE MARKERS AND FOUR GROWTH TRAITS IN PTERIA PENGUIN
LIU Er-Tian, CHEN Yi, ZHAN Xin, GU Zhi-Feng, WANG Ai-Min
2023, 47(2): 332-338. DOI: 10.7541/2022.2021.0214
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF HSPIF FROM HYRIOPSIS SCHLEGELII
XIONG Ya-Ping, MA Hui-Mei, HU Bei-Juan, QIU Qi-Jun, HONG Yi-Jiang
2023, 47(2): 339-344. DOI: 10.7541/2023.2022.0038
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF 7 SPECIES OF DACTYLOGYRUS ON GILLS OF THE GOLDFISH (CARASSIUS AURATUS)
CHENG Jiang-Wen, PAN Ying-Zi, MA Xing-Rong, WANG Gui-Tang, LI Wen-Xiang
2023, 47(2): 345-354. DOI: 10.7541/2023.2022.0061
Abstract FullText HTML PDF
PROGRESS ON NEUROBEHAVIORAL TOXICITY IN FISHES
LI Shu-Shen, ZHAO Zhi-Yuan, SUI Chang-Run, JI Mei-Xu, PANG Yue, LI Qing-Wei, LI Jun
2023, 47(2): 355-364. DOI: 10.7541/2022.2021.0324
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction