TONG Jin-Gou, YU Xiao-Mu, ZHANG Jing, YOU Cui-Hong. COMPARISON OF GENOME SIZE OF RARE MINNOW (GOBIOCYPRIS RARUS) WITH OTHER MODEL FISHES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2003, 27(2): 208-210.
Citation: TONG Jin-Gou, YU Xiao-Mu, ZHANG Jing, YOU Cui-Hong. COMPARISON OF GENOME SIZE OF RARE MINNOW (GOBIOCYPRIS RARUS) WITH OTHER MODEL FISHES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2003, 27(2): 208-210.

COMPARISON OF GENOME SIZE OF RARE MINNOW (GOBIOCYPRIS RARUS) WITH OTHER MODEL FISHES

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return