Xu Lihong, Zhang Yongyuan, Chen Guosheng, Xu Ying, Kenichi Harada. ISOLATION AND PURIFICTION OF FISH PROTEIN PHOSPHATASE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1995, 19(4): 379-381.
Citation: Xu Lihong, Zhang Yongyuan, Chen Guosheng, Xu Ying, Kenichi Harada. ISOLATION AND PURIFICTION OF FISH PROTEIN PHOSPHATASE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1995, 19(4): 379-381.

ISOLATION AND PURIFICTION OF FISH PROTEIN PHOSPHATASE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return