CHI Chang-Feng, YANG Ai-Guo, WANG Qing-Yin, LIU Zhi-Hong, ZHOU Li-Qing. CHROMOSOME SEGREGATION IN FERTILIZED EGGSFROM CHLAMYS FARRERI♀×PATINOPECTEN YESSOENSIS♂FOLLOWING INHIBITION OF POLAR BODY1WITH6-DMAP[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2009, 33(1): 124-129.
Citation: CHI Chang-Feng, YANG Ai-Guo, WANG Qing-Yin, LIU Zhi-Hong, ZHOU Li-Qing. CHROMOSOME SEGREGATION IN FERTILIZED EGGSFROM CHLAMYS FARRERI♀×PATINOPECTEN YESSOENSIS♂FOLLOWING INHIBITION OF POLAR BODY1WITH6-DMAP[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2009, 33(1): 124-129.

CHROMOSOME SEGREGATION IN FERTILIZED EGGSFROM CHLAMYS FARRERI♀×PATINOPECTEN YESSOENSIS♂FOLLOWING INHIBITION OF POLAR BODY1WITH6-DMAP

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return