column
PHARMACOKINETI CS OF FLORFENICOL IN CHANNEL CATFISH (ICTALURUS PUNCTATUS) AT D IFFERENTWATER TEM PERATURES
LIU Yong-Tao, AI Xiao-Hui, YANG Hong
2009, 33(1): 1-6.
Abstract PDF
EFFECTS OF SOYBEAN OL IGOSACCHARI DES ON NUTRITI ONAL CHARACTERS OF JAPANESE FLOUNDER(PARAL ICHTHYS OL IVACEUS):Ⅰ. FEED ING RATE, GROW TH AND M ETABOL IZE ENZYM E ACTIVITIES
DENG Jun-Ming, MAI Kang-Sen, AI Qing-Hui, ZHANG Wen-Bing
2009, 33(1): 7-14.
Abstract PDF
STUDY ON THE BI OMASS D ISTRIBUTI ON AND GROW TH PROPERTY OF PARAPENAEOPSIS HARDW ICKII IN THE EAST CHINA SEA
SONG Hai-Tang, YU Cun-Gen, XUE Li-Jian
2009, 33(1): 15-21.
Abstract PDF
DEVELOPMENT OF A MULTIPLEX REAL2TIME PCR ASSAY FOR DETECT ION OF W SSV AND IHHNV
XIE Zhi-Xun, XIE Li-Ji, PANG Yao-Shan, LU Zhao-Fa, XIE Zhi-Qin, SUN Jian-Hua, DENG Xian-Wen, LIU Jia-Bo, TANG Xiao-Fei
2009, 33(1): 22-27.
Abstract PDF
STUDIES ON THE SCREENING FORKLEBSIELLA PENEU MONIAE VBNCMUTANTS AND ITSTRANSFOR MATI ON CHARACTERISTICS
SHEN Ju, HU Zhang-Li, LI Shuang-Fei
2009, 33(1): 28-33.
Abstract PDF
DEGRADATI ON KINETI CS OF LARVAL SPEC IFIC MATERNAL ANTIBODY FROM CRIM SON SNAPPER (LUTJANUS ERYTHOPTERUS)
PENG Zhi-Dong, JIAN Ji-Chang, WU Zao-He, LU Yi-Shan
2009, 33(1): 34-38.
Abstract PDF
EFFECTS OF STARVATI ON ON BODY W EIGHT AND BODY COM POSITI ON OF SMALL2SIZED CHANNEL CATFISH ICTALURUS PUNCTATUS
TAN Xiao-Ying, LUO Zhi, WANG Wei-Min, XIONG Bang-Xi, YUAN Yong-Chao, FAN Qi-Xue
2009, 33(1): 39-45.
Abstract PDF
GENE EXPRESSI ON PROFI LES OF THEM USCLE TISSUES OF THEMANDARIN FISH,SIN IPERCA CHUATSI L. W ITH ZEBRAFISH cDNA M ICROARRAY
ZHANG Jian-She, XIA Xin-Jie, CHU Wu-Ying, CHEN Ding-Gen, FU Gui-Hong, LIU Zhen, CHENG Jia, LIU Fang, LU Shuang-Qing
2009, 33(1): 46-53.
Abstract PDF
ANALYSISOF BI OCHEM ICAL COMPOSITION AND EVALUATION OF NUTRITIVE QUALITY INMUSCLESOF SILURUS LANZHOUENSIS
YANG Yuan-Hao, LI Wei-Ping, GONG Yue-Sheng, GUAN Wei, WANG L�Zhou, YANG Juan-Ning
2009, 33(1): 54-60.
Abstract PDF
MYXOZOAN PARASITES OF LEPTOTHECA THELOHAN, 1895 (MYXOSPOREA,BIVALVUL I DA) FROM MARINE FISHES OF QINGDAO COASTAL WATERS OFF THE YELLOW SEA IN CHINA,W ITH THE DESCRIPTI ON OF A NEW SPEC IES
ZHAO Yuan-Jun, SONG Wei-Bo
2009, 33(1): 61-66.
Abstract PDF
STUDY ON THE BIOCHEMICAL CHARACTER AND SYNTHESIS PATHWAY YOLKPROTEIN IN ACIPENSER RUTHENUS
HUO Tang-Bin, ZHANG Ying, SUN Da-Jiang, QU Qiu-Zhi
2009, 33(1): 67-75.
Abstract PDF
INDUCTI ON OF GYNOGENESIS IN GOLDFISH USING SPERMATOZOA OF BLUNT SNOUT BREAM
XIAO Jun, PENG De-Jiao, DUAN Wei, LIU Shao-Jun, SUN Yuan-Dong, LONG Yu, SHEN Jia-Min, ZHANG Chun, TAO Min, LIU Yun
2009, 33(1): 76-81.
Abstract PDF
EFFECTS OF PHYTASE AND NON2STARCH POLYSACCHARI DE ENZYM ESUPPLEM ENTATI ON IN D IETS ON GROW TH AND D IGESTIVE ENZYM E ACTIVITY FOR JAPANESE SEABASS, LATEOLABRAX JAPON ICUS C.
ZHANG Lu, AI Qing-Hui, MAI Kang-Sen, LI Jing, LI Hui-Tao, ZHANG Chun-Xiao, ZHENG Shi-Xuan
2009, 33(1): 82-88.
Abstract PDF
CLONING AND SEQUENC ING DM DOMA IN OF THE DM RT GENE FROM THE CHINESE GIANT SALAMANDER, ANDRIAS DAV ID IANUS
XIAO Tiao-Yi, WU Bao-Lin, GE Xi-Kai, SU Jian-Ming, CHEN Kai-Jian, XU Bao-Hong, CUI Shu-Liang, ZHANG Huai-Yun
2009, 33(1): 89-93.
Abstract PDF
RELATI ONSHIPS BETW EEN POLYMORPHISM AND TYPES OF SSRMOTIF IN THE GENOM E OF CHINESE SHRI M P FENNEROPENAEUS CH INENSIS
GAO Huan, YU Fei, LUAN Sheng, MENG Xian-Hong, CAI Sheng-Li, KONG Jie
2009, 33(1): 94-102.
Abstract PDF
RELATI ONSHIP BETWEEN PROLIFERATI NG CELL NUCLEAR ANTI GEN GENE EXPRESSION AMOUNT AND GROWTH RATE OF SKELETONEMA COSTATUM
HE Shan-Ying, YU Zhi-Gang, MI Tie-Zhu
2009, 33(1): 103-112.
Abstract PDF
CONSTRUCTI ON AND ANALYSIS OF THE SUBTRACTIVE cDNA L IBRARY OF CRUC I AN CARP INDUCED BY HYPOXI A
ZHONG Xue-Ping, WANG Dan, ZHANG Yi-Bing, GUI Jian-Fang
2009, 33(1): 113-118.
Abstract PDF
RECENT ADVANCE OF UTILIZING CRYSTALL INEAM INOAC IDSBY FISH
LENG Xiang-Jun, LI Xiao-Qin, CHEN Bing-Ai, WANG Guan
2009, 33(1): 119-123.
Abstract PDF
CHROMOSOME SEGREGATION IN FERTILIZED EGGSFROM CHLAMYS FARRERI♀×PATINOPECTEN YESSOENSIS♂FOLLOWING INHIBITION OF POLAR BODY1WITH6-DMAP
CHI Chang-Feng, YANG Ai-Guo, WANG Qing-Yin, LIU Zhi-Hong, ZHOU Li-Qing
2009, 33(1): 124-129.
Abstract PDF
AGE AND GROWTH OF SQUALIOBARBUS CURRICULUS(RICH I ARDOSON) INWUHU REACH OF YANGTZE RIVER
GUO Li-Li, YAN Yun-Zhi, XI Yi-Long
2009, 33(1): 130-135.
Abstract PDF
ANALYSIS ON CATCHING FRY OF FOUR MAJOR CHINESE CARPS IN THE RUICHANG SECTION OF YANGTZE RIVER
HU Mao-Lin, WU Zhi-Qiang, LIU Yin-Lan, LIU Xin-Tian, DENG Shui-Shan
2009, 33(1): 136-139.
Abstract PDF
METABOL IC ADAPTATI ON OF CARNIVOROUS SOUTHERN CATFISH TO D IETARY CARBOHYDRATE
LUO Yi-Ping, XIE Xiao-Jun
2009, 33(1): 140-144.
Abstract PDF
STUDY ON CONTENT OF LIPID AND COMPOSITION OF FATTY ACIDS IN EIGHT KINDS OF FRESH WATERM USSEL IN THE POYANG LAKE
LIU Xiao-Ru, DENG Ze-Yuan, WU He-Li, WU Xiao-Ping
2009, 33(1): 145-151.
Abstract PDF
ULTRAPATHOLOGY AND HISTOCHEM ISTRY OBSERVATI ON ON VIBRI OSIS OF CULTURED BAY SCALLOP ARGOPECTEN IRRAD IANS
DENG Huan, ZHOU Zun-Chun, XU Xiao-Hong, LIU Chang
2009, 33(1): 152-156.
Abstract PDF

Journal Introduction