LI Jian-hong, YUAN Jun, NI Xia, WENG Yong-ping. EFFECTS OF PHENOL ON THE GROWTH OF SPIRULINA MAXIMA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2001, 25(3): 294-296.
Citation: LI Jian-hong, YUAN Jun, NI Xia, WENG Yong-ping. EFFECTS OF PHENOL ON THE GROWTH OF SPIRULINA MAXIMA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2001, 25(3): 294-296.

EFFECTS OF PHENOL ON THE GROWTH OF SPIRULINA MAXIMA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return